IV Etap odmrażania sportu – Rekomendacja PZSzach

IV Etap odmrażania sportu – Rekomendacja PZSzach

IV Etap odmrażania sportu – Rekomendacja PZSzach

Wytyczne Polskiego Związku Szachowego dla organizacji turniejów i szkoleń szachowych w świetle „IV Etapu odmrożenia polskiego sportu” po 4 czerwca 2020, Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 oraz zgody Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu.

Polski Związek Szachowy ściśle stosuje się zaleceń oraz wytycznych Ministra Sportu. Poniżej publikujemy ogólne ramowe wytyczne sanitarne dla hal i sal sportowych, opracowane przez Ministerstwo Sportu:

– w IV etapie „odmrażania” sportu zniesiono ograniczenia dotyczące możliwości korzystania z obiektów sportowych. W dalszym ciągu niezbędne jest jednak spełnienie wymagań sanitarnych i określonych w rozporządzeniu limitów.

można zorganizować i przeprowadzić wydarzenia i zawody sportowe zarówno w terenie otwartym jak i na obiektach sportowych.

można organizować turnieje w halach sportowych, bez udziału publiczności. Rozporządzenie określa dopuszczalną liczbę uczestników turnieju, tj. 150 uczestników. Limit ten nie odnosi się do osób obsługujących zawody. Turniej odbywa się bez udziału publiczności.

rodzice nie mogą być na hali sportowej podczas turnieju dla dzieci, limit 150 osób dotyczy jedynie uczestników (nie odnosi się do osób obsługujących turniej), turnieje odbywają się bez udziału publiczności.

w wydarzeniach sportowych możliwy będzie udział publiczności od 19 czerwca br., a do tego dnia zostaną opracowane szczegółowe zasady na jakich będzie to możliwe.

– Obowiązku noszenia maseczki nie stosuje się do osób uprawiających sport, dotyczy to wszystkich form aktywności.

– Podczas aktywności sportowej nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust oraz zachowania 2 metrowego dystansu społecznego, gdy ze względu na specyfikę sportu nie jest to obiektywnie możliwe. Zaleca się jednak jak najmniejszy kontakt i jego utrzymywanie (nawet w sporcie), tak często jak tylko jest to możliwe w przypadku danego sportu.

– Dezynfekcji podlegają wszystkie urządzenia i przedmioty mające bezpośredni kontakt z użytkownikami.

Obecne wytyczne sanitarne

Rozporządzanie określa ramowe wytyczne sanitarne w zakresie sportu, zgodnie z którymi: podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub organizator zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):

  • weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym,  korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
  • dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
  • zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach, wydarzeniu sportowym, lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
  • dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających(z wyłączeniem siłowni, klubów fitness i obozów sportowych),
  • zapewnia 15 minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami.

UWAGA! Główny Inspektor Sanitarny może wydać również własne wytyczne dotyczące danego rodzaju działalności.

Zarządzenie Prezesa PZSzach w sprawie czasowego odwołania imprez szachowych

10 marca 2020

Zarządzenie Prezesa PZSzach nr 1/03/2020
w sprawie czasowego odwołania imprez szachowych

Zgodnie z rekomendacją władz państwowych w sprawie ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 przekazaną przez Ministerstwo Sportu w dniu 10 marca br. Polski Związek Szachowy zaleca odwołanie wszystkich imprez szachowych planowanych od dnia 11 marca br. na terenie Polski.

Zalecenie obowiązuje co najmniej do 31 marca br.

Turnieje szachowe rozpoczęte w okresie obowiązywania zalecenia wbrew stanowisku Polskiego Związku Szachowego nie będą zaliczane do klasyfikacji rankingowej, a uzyskane wyniki nie będą uznawane jako podstawa do uzyskania tytułów i norm.

 

Radosław Jedynak
Prezes Polskiego Związku Szachowego

 

Podstawa prawna:
27 pkt. 2 Statutu Polskiego Związku Szachowego:
W okresie między zebraniami Zarządu Prezes PZSzach, lub działający w jego zastępstwie Wiceprezes/Sekretarz Generalny, może zarządzić głosowanie elektroniczne, zgodnie z przyjętym przez Zarząd Regulaminem Głosowań Elektronicznych, a także podejmować decyzje w sprawach nagłych i niecierpiących zwłoki.